افتخار آفرینان مدرسه در کنکور سراسری

بهنود امیری

رتبه 2 کشوری کنکور سراسری رشته هنر
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

سلام مهدوی

رتبه 26 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

علی قربانی

رتبه 372 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

سپهر سهرابی

رتبه 303 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

آرین تاج الدینی

رتبه 164 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

علی درگومه

رتبه 106 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

امیرجواد حسین زاده

رتبه 171 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

علی خادم

رتبه 393 منطقه کنکور سراسری
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

رکنی

پورفسور در شرکت گوگل
تحصیل کرده در دبیرستان شهید سلطانی 3

تصاویر

مراسم تجلیل از مدال اوران چهاردهمین دوره المپیاد لیگ پایا درسالن شهدا سپاه استان البرز